سایت عربی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

سایت عربی جهاد دانشگاهی

سایت عربی مربوط به جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد که توسط تیم کاربان طراحی و محتوا گذاری شده است.

طراحی راست چین، محتوا گذاری عربی، لینک دهی دوره ها، قفسه بندی دوره ها و… در این پروژه به عهده تیم کاربان می‌باشد.

وبسایت: www.ar.jdsbm.ac.ir

تصاویر مربوطه

سایت انگلیسی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
اسکیت بازار
فهرست