سایت انگلیسی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

سایت انگلیسی جهاد دانشگاهی

سایت انگلیسی مربوط به جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد که توسط تیم کاربان طراحی و محتوا گذاری شده است.

طراحی چپ چین، محتوا گذاری انگلیسی، لینک دهی دوره ها، قفسه بندی دوره ها و… در این پروژه به عهده تیم کاربان بوده است.

وبسایت: www.en.jdsbm.ac.ir

تصاویر مربوطه

جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
سایت عربی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
فهرست