سازمان بازرسی کل کشور – آمبودزمان آسیایی

بخشی از موشن گرافی ساخته شده

بخشی از کاتالوگ طراحی شده

سازمان آمبودزمان آسیایی

سازمان آمبودزمان آسیایی نهادی است که زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کند. تیم کاربان به صورت پروژه ای با این سازمان همکاری هایی از قبیل ساخت ویدیو موشن گرافی برای ارائه طرح های سازمانی، ساخت بروشو و کاتالوگ و… دارد.

تصاویر مربوطه

سایت فروشگاه اینترنتی مبل ایرانیان
موسسه بین المللی IEEE
فهرست