جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

عکس سایت

عکس اینستاگرام

نمونه بروشور طراحی شده

درباره جهاد دانشگاهی

جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که با هدف فعالیت در حوزه‌های فرهنگ، پژوهش، آموزش و اشتغال در 16 مرداد 59 تأسیس شد.

تیم کاربان به صورت پروژه ای همکاری هایی با جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی در قالب خدمات دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ دارد. که تعدادی از آن در قسمت خدمات ذکر شده است.

تصاویر مربوطه

موسسه بین المللی IEEE
سایت انگلیسی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
فهرست